ปราชญ์ลำไยเปิดใจใช้โสมแดง

By Favijitr | 26/09/2017 | เข้าดู 6,526
คุณอุดร ราชสาลี ด้วยความเป็นจิตอาสา จึงได้พบกับโสมแดงจากจิตอาสาด้วยกันที่แนะนำโสมแดงให้ใช้กับลำไย หลังจากทดลองใช้โสมแดงกับลำไย 1 ต้น ได้หนึ่งหมื่นสามพันบาท ปีต่อมาลำไยต้นเดิมได้หนึ่งหมื่นแปดพันบาท