14/06/2017

Intro เมื่อพยาบาลเป็นคนไข้

By Favijitr | 14/06/2017 | เข้าดู 5,187

ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริง คุณ พิชยา พินิจพรม /พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

อ่านต่อ

15/06/2017

เมื่อพยาบาล กลายเป็นคนไข้ Part 2

By Favijitr | 15/06/2017 | เข้าดู 631

เมื่อพยาบาล  กลายเป็นคนไข้ Part 2 เบาหวาน  

อ่านต่อ

15/06/2017

เมื่อพยาบาล กลายเป็นคนไข้ Part 1

By Favijitr | 15/06/2017 | เข้าดู 434

เมื่อพยาบาล  กลายเป็นคนไข้ ด้วยโรคเบาหวาน  

อ่านต่อ

13/06/2017

โชคดีที่มีพอลลีนา

By Favijitr | 13/06/2017 | เข้าดู 2,813

ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริง คุณสาคร พรมพินิจ มีเป็นแม่ค้าขายกับข้าว ต้องยืนนานๆ และต้องเดินไปเดินมาตลอด…

อ่านต่อ

15/06/2017

เรื่องเล่าจากพยาบาล

By Favijitr | 15/06/2017 | เข้าดู 420

เรื่องเล่าจากพยาบาล   

อ่านต่อ