NBM Course

By Favijitr | 14/11/2017
เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กับ NBM COURSE พอลลีนาสาขา สุโขทัย 
อย่ารอจนกว่าปัจจัยต่าง ๆ จะพร้อมสำหรับการเริ่มต้น เพราะการเริ่มต้นต่างหากที่จะทำให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมเอง"The beginning of knowledge is the discovery of 
something we do not understand." - Frank Herbert 


จุดเริ่มต้นของความรู้ คือการค้นพบบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจ


 

"What is not started today is never 

finished tomorrow." - Johann Wolfgang von Goethe 

สิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นในวันนี้ ก็จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้เช่นกัน


 

เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จวันละนิด ดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตไปคิดเอง