23/07/2018

TNT พอลลีน่าสุโขทัย

By Favijitr | 23/07/2018

TNT F1 Academy ประสบการณ์มีไว้เพื่อถ่ายทอด  คนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองแต่คนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น…

อ่านต่อ

29/03/2018

F1 Camp 2018

By Favijitr | 29/03/2018

พอลลีนาฟ้าวิจิตร จัดงานสัมมนา "F1 Camp" เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความรักความสามัคคี…

อ่านต่อ

14/11/2017

NBM Course

By Favijitr | 14/11/2017

เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กับ NBM COURSE พอลลีนาสาขา สุโขทัย  อย่ารอจนกว่าปัจจัยต่าง…

อ่านต่อ